Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
A
A
A A+ A++
DRUKI DO POBRANIA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - RODO Tekst alternatywny
Wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. o przeprowadzenie badań diagnostycznych Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. o wydanie opinii po diagnozie Tekst alternatywny
Wnisek o wydanie orzeczenia , opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju Tekst alternatywny
Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem –
o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia na potrzeby Zespołu Orzekającego
Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Tekst alternatywny
Wniosek rodzica /prawnego opiekuna /pełnoletniego ucznia o wydanie informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim
Tekst alternatywny
Wnisek o wydanie zaświadczenia Tekst alternatywny
Wniosek dyrektora przedszkola, szkoły, placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu
ucznia w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Opinia wychowawcy o uczniu z trudnościami w nauce lub zachowaniu Tekst alternatywny
Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu Tekst alternatywny
Informacja nauczyciela o uczniu z klas I-III Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia (ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia ucznia uczęszczającego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe Tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie: kształcenia specjalnego,
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych,wczesnego wspomagania rozwoju
Tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia ubiegającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia Tekst alternatywny
Upoważnienie do odbioru opinii Tekst alternatywny
Informacja przedszkola/szkoły w sprawie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Tekst alternatywny Tekst alternatywny